КОИ СМЕ НИЕ?

Започнахме дейността си през 2003 г. От тогава разполагаме с екип от професионалисти в различни области от ИТ бранша. Хората, извършващи месечните поддръжки (профилактики и аварии), са софтуерни специалисти, които имат богат опит с Windows (всички версии) и множеството възникващи проблеми, свързани с драйвери, софтуер, операционна система, вируси, всякакъв основен софтуер (MS OFFICE, IE, Acrobat FULL, OUTLOOK и др.) и голяма част от по-често срещания специфичен софтуер, като AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, ArchiCAD и др., различни счетоводни и складови.

Всички специалисти имат богати познания и опит в областта на мрежите и окабеляването, различни марки рутери (техните настройки и контролни панели), както и в диагностиката на хардуера. Всеки от тях може да диагностицира „на място” проблем с хардуера (т.е при проблем те могат да установят дали е софтуерен или хардуерен и кой точно е източника - причинител). Ремонтът на хардуера се извършва от нашите хардуерни специалисти в сервиза на фирмата.

Разполагаме със собствен сервиз и работим с най-големите вносители на компютърна техника, което ни позволява да ви предложим хардуер на преференциални цени и с надеждна гаранционна поддръжка.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА?

 • Профилактика – всеки месец се осъществява профилактика на компютрите, която включва:
  • Диагностика на състоянието на машината;
  • Отстраняване на евентуални наченки на вирусни атаки – навременното поправяне на дребните щети по операционната система няколкократно повишава устойчивостта й към вирусни атаки;
  • Проверка на хардуерното състояние на машините – следенето на различни показатели могат да послужат за предотвратяването на сериозни хардуерни повреди;
  • Консултиране и съдействие относно различни софтуерни и хардуерни въпроси.
 • Отдалечен достъп - с цел да осигурим навременна помощ ние използваме технология, която ви позволява още при подаването на сигнала за авария да ни позволите достъп до проблемната машина и нашите техници на момента да влезнат и отстранят проблема.
 • Аварийно посещение – в случаите когато до машината няма Интернет или има друга пречка да се отстрани проблемът дистанционно ние изпращаме екип на място. Това може да се наложи по различни причини:
  • Сериозна грешка в операционната система и нужда от преинсталация;
  • Прекъснати/повредени мрежови кабели и устройства;
  • Секретен компютър без достъп до Интернет (например счетоводен);
  • Сериозна вирусна атака;
  • Много други.

КОИ СА НАШИ КЛИЕНТИ?

Стилпласт ООД
Рекламна мрежа5 ООД
Елукс ООД
Технос ООД
Комес
Инфотера ООД
Бултрейд ООД
Грийнсити ООД
Ей Енд Ар Тех ООД
Беларуски лагери АД
Хотел Централ
Хотел Форум
И много други...

WHO ARE WE?

We started our business activity back in 2003. Now we have a team of professionals who specialize in different areas of the IT field. The people who carry out the monthly support (examination and emergencies) are software specialists that have years of experience with Windows (all versions), the various problems connected with drivers, software, operating system, viruses, with all basic software (MS OFFICE, IE, Acrobat FULL, OUTLOOK etc.) and a lot of the frequent more specific software, such as AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, ArchiCAD, etc., as well as with different accounting and storage software.

All of our specialists have advanced knowledge and experience with networks, cabling, different brands of routers (their settings and control panels), as well as with hardware diagnosis. Each of them can diagnose on the spot a hardware problem, i.e. in case of a problem, they can determine whether it is a software or a hardware problem and what is causing it. Hardware repairs are done in the company service by our hardware specialists.

We have our own service and we work with the largest computer technologies importers. This allows us to provide you with hardware for a preferential price and with a trustworthy warranty support.


WHAT DOES OUR SERVICE INCLUDE?

 • Examination – every month we carry out an examination of all computers which includes the following:
  • Diagnosing the state of the equipment;
  • Eliminating possible early stages of virus attacks – the timely reparation of such minimal damages on the operating system significantly increases its resistance against virus attacks;
  • Examination of the hardware state of the equipment – monitoring different indicators can help preventing severe hardware damages;
  • Consultation and cooperation on different software and hardware issues.
 • Distant access - in order to provide timely assistance, we use a type of technology that allows you to grand us access to the damaged equipment while submitting the crashing report so that our technicians can immediately access and remove the problem.
 • Emergency visits – if the computer does not have Internet access or there is another obstruction for the problem to be solved, we will send a team on the spot. This may occur due to various reasons:
  • Serious errors in the operating system and the need for reinstallation;
  • Broken/damaged network cables and devises;
  • Secret computer with no access to the Internet (e.g. for accounting);
  • Severe virus attack;
  • Etc.

WHO ARE OUR CLIENTS?

Stilplast Ltd.
Reklamna Mrezha5 Ltd.
Elux Ltd.
Technos Ltd.
Komes Ltd.
Infoterra Ltd.
Bultrade Ltd.
Greencity Ltd.
A&R Tech Ltd.
Belarusian Bearings JSC
Central Hotel
Forum Hotel
And many others...

Чрез Mayel.NET можете да поръчвате и да закупувате най-различни хардуерни или софтуерни продукти. За повече информация, посетете виртуалния ни каталог на следния адрес market.mayel.net или се свържете с нас тук.

Through Mayel.NET you can order and buy different hardware and software products. For more information, visit our virtual catalogue on the following address market.mayel.net or contact us here.

Find us here
Find us on Facebook
... or leave a message

Fill out all the required fields.

Your message was successfully sent.